Mjekësi e përgjithshme

maj272024

Diagnostikimi i hershëm i BPCO dhe i astmës, përfitim për pacientin

Në një studim të publikuar në New England Journal of Medicine, u evidentua se diagnostikimi hershëm dhe trajtimi i personalizuar i astmës dhe i bronkopneumopatisë kronike obstruktive (BPCO) mund ta reduktojë dukshëm nevojën për kujdes shëndetësor dhe të përmirësojë cilësinë e jetës së pacientëve. Sipas studimit, ndërhyrja e hershme dhe e specializuar është më efikase se trajtimi standard i ofruar nga mjekët e përgjithshëm.

Në studim u përdor metoda e gjetjeve të rasteve, me qëllim identifikimin e të rriturve me simptoma respiratore jo të diagnostikuar në popullsinë e përgjithshme. Pjesëmarrësit e diagnostikuar me BPCO ose astmë, nëpërmjet spirometrisë, u ndanë në mënyrë të randomizuar në dy grupe: njëri grup mori trajtime të specializuara nga një pneumolog dhe një edukues për astmën dhe BPCO-në, ndërsa tjetri vazhdoi me trajtimet e zakonshme të rekomanduara nga mjeku i tyre i përgjithshëm. Objektivi kryesor ishte matja e normës vjetore të përdorimit të trajtimeve shëndetësore për sëmundjet respiratore.
Nga 38.353 vetë të analizuar, 595 u identifikuan me BPCO ose astmë të padiagnostikuar dhe 508 prej tyre u ndanë në mënyrë të randomizuar: 253 në grupin e ndërhyrjes dhe 255 në grupin e trajtimit të zakonshëm. Pas 12 muajsh kontrolli ecurie, rezultatet SGRQ, matja e cilësisë së jetës (QoL) në të cilën pikët e ulëta tregojnë një QoL më të mirë, u reduktua me 10.2 pikë në grupin e ndërhyrjes dhe 6.8 në grupin me trajtim të zakonshëm. Rezultatet CAT për vlerësimin e BPCO u reduktuan me 3.8 pikë në grupin e ndërhyrjes dhe me 2.6 pikë në grupin e trajtimit të zakonshëm (edhe në këtë rast, pikët më të ulëta tregojnë një gjendje më të mirë shëndetësore). Madje, edhe kapaciteti vital i detyruar në një sekondë (FEV1), u përmirësua ndjeshëm në grupin e ndërhyrjes, me një rritje prej 119 ml krahasuar me 22 ml në grupin e trajtim të zakonshëm (diferenca prej 94 ml).

Në këtë studim, strategjia e përdorur për identifikimin e të rriturve me astmë ose BPCO, të padiagnostikuar, ka sjellë një reduktim të qasjeve ndaj trajtimeve shëndetësore për sëmundje respiratore, për ata që kanë marrë trajtime direkt nga një pneumolog, krahasuar me ata që kanë marrë trajtime të zakonshme.


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>